बिना बिजली आइगै बिल

taza final edजिला फैजाबादए ब्लाक तारुनए गांव यादवपुर। हिंआ कै लगभग बीसन घर कै मनई राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत तेरह सौ रुपया मा कनेक्शन कराइन। बिजली तौ घरमा नाय जली। लकिन बिल कै रसीद हर महीना पहुंचत बाय।
गांव कै मनई कोयलाए जयराजी अउर लल्लन प्रसाद बताइन कि छह महीना पहिले राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत तेरह सौ वाला कनेक्शन लगभग पचीसन मनई कनेक्शन कराइन। बिजली अबहीं तक नाय आई। बिल हर महीना एक सौ अस्सी रूपया आवत बाय। अब गांव के मनईन मा चिन्ता बनिगै बाय कि बिजली नाय जलायन बिल कैसे आवय लाग। हमरे सब कहां से पैसा जमा करब। या तौ बिजली दियै मा फिर बिल मांफ कीन जाए।
गांव मा एकौ ट्रांसफार्मर नाय लाग बाय। प्रधान पूरे गांव मा बिजली कै केबिल लगाय दिहिन ट्रांसफार्मर नाय लाग।
प्रधान उत्तम सिंह बताइन कि बिजली कै तार अउर ट्रांसफार्मर आय गै बाय। दुई चार दिन मा काम शुरू होय जाये। कोशिश करब कि बिल मांफ होय जाए।