बिजली बिना सब बेकार

Photo0427जिला फैजाबाद, ब्लाक मया। मया क्षेत्र मा बिजली बहुत कम मात्रा मा आवत बाय। मनईन गर्मी से व्याकुल भै बाटिन।
रामबिलास गुप्ता, राज, रमजान बताइन कि जौवन मनई  गांव बाटिन। कुछ पेड़ पौधा बाय वे राहत मिलत बाय। लकिन कस्बा मा तौ पक्का कै घर घमसाथै।
शलेन्द्र, हरिओम पाण्डेय, संतोष बताइन कि हमरे सब दुकान करै मनई बाटि दुकान पै सारा दिन बैठे का परा थै। गर्मी से जान घबराय जाथै। अपै्रल से बिजली कै कउनौ टाइम नाय रहत कब आवै अउर कब चला जाय। यहि समय बिजली से इन्टरनेट नाय चलत बाय। नौकरी कै फारम मारसीट, टिकट नाय निकार अउर देख सकै। एक दिन कै काम चार दिन मा होत बाय कइव बार पावर हाउस पै सूचना भी दै चुकाशय बिजली समय से आवै।
बिजली विभाग कै जेई राम जनम वर्मा बताइन कि यहि समय बिजली कै पैदावार बहुत कम बाय यहि से ज्यादा देर तक बिजली नाय रहत। जै घंटा प्रषासन से आदेश हुआथै वतनै घंटा हम बिजली दै सकिथै।