तीन महीना कै फीस ज्यादा लियै कै आरोप

F kasba1जिला फैजाबाद, ब्लाक मया, ग्रामसभा भौरीपुर। हिंआ जुलाई 2014 से जून 2015 तक कै फीस जमा करै के बावजूद अपै्रल से फिर फीस दुबारा जमा करावै कै आरोप बाय। प्रधानाध्यापक कहाथिन फीसन जमा करबा तौ नाम काटिके निकार दियब।
आशाराम बताइन कि हमार तीन बिटिया महबूबगंज एम.आई.बालिका इण्टर कालेज मा पढ़ाथिन। साल भर कै फीस जमा कै देहे रहेन। वकरे बादौ तीन महीना कै फीस ज्यादा लियत हई।
कक्षा बारह कै अनुरागिनी,ग्यारह कै अंकिता कक्षा आठ कै अंकिता बताइन कि हर महीना एक सौ पचहत्तर रूपया फीस एक जने कै लियाथिन। गरीब माता पिता कउनौ तरह फीस जमा करिन। अउर अब तीन महीना कै ज्यादा फीस लियत हईन। कहिन अगर न जमा होये तौ नाम काटिके निकार दीन जाये।
प्रधानाध्यापक पारसनाथ यादव बताइन कि उनके सबका लागाथै कि जुलाई से नया सत्र शुरु हुआथै लकिन अपै्रल महीना मा नया सत्र शुरू होइ जाथै। यही से बारह महीना कै पैसा एक बार मा जमा कै लीन जात बाय। ज्यादा पैसा नाय लै जात।