गेदहरन का मिला स्कूली ड्रेस

gaow 4 final
नये डेस मा खुष गेदहरै

जिला फैजाबाद, ब्लाक पूराबाजार, ग्रामसभा गंगोली। हिंआ प्राथमिक विद्यालय मा एक सौ तीन गेदहरन का विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामजनम यादव अउर प्रधान रविन्द्र सिंह फ्री मा स्कूली ड्रेस वितरित करिन।
गुडि़या, राजू, गोलू बताइन कि हमें बहुत अच्छा लागा थै जब स्कूली ड्रेस मिला थै तौ नवा-नवा पहिने का मिला थै। हमार अम्मा, बाबू गरीब बाटे यहीसे हमैं जवन स्कूल से स्कूली ड्रेस मिला थै। उहै पहिन के आई थी।
विद्यालय प्रबंध समिति के हमैं गेदहारन का डेªस दियत बहुत अच्छा लागा थै जवन गरीब गेदहारे बाटे वे सबकै ताई सरकार पूरी तरह कै मदद करत बाय। प्रधान रविन्द्र सिंह बताइन कि ई स्कूली ड्रेस निःषुल्क आवा थे तब स्कूल मा बाटा जात थै।