रामपैड़ी के पानी मा गंदगी

गन्दगी से भरा रामपैड़ी
गन्दगी से भरा रामपैड़ी

जिला फैजाबाद, ब्लाक पूराबाजार कस्बा अयोध्या रामपैड़ी। हिंआ रामपैड़ी के पानी मा काई बइठ गै बाय जबकि ई दार्शनिक स्थल कै जगह हुवय। लगभग लाखन मनई धुमै आवा कराथिन लकिन यकर सफाई नाय भै बाय। किशोर, कुंदन बताइन कि हिंआ जब चैतराम नवमी कै मेला लागाथै तब हिंआ मनई नहाय के दर्शन करै आवाथे लकिन हिंआ कै शासन प्रशासन कउनौ ध्यान नाय दियत। जब कि रोज बहिरे कै मनई धुमै आवा कराथिन। प्रीती, रामदुलार, मीरा बताइन कि हिंआ केतना बैल, गाय गंदगी करे रहाथिन कै सफाई सहीसे नाय हुवत तौ पानी कै कवन पता बाय कि कब तक साफ कराय जाये। रोज तौ मनई देखके जाथिन अउर कहाथिन कि ई दार्शनिक स्थल कै जगह हुवय साफ थरा रहै का चाही लकिन बहुतै गंदगी रहा थै। जब मेला आवा थै तौ साल मा एक बार साफ कराय दीन जाथै। नगर पालिका कै चेयरमैन  राधेश्याम  गुप्ता बताइन कि सफाई तौ करावा जाथै लकिन साल मा जब हिंआ कै मेला लागे तौ बजट आवाथै अउर पूरी तरह सफाई करावा जाथै। यहि समय पै पानी कै सफाई अबहीं नाय भै बाय।